Algemene Voorwaarden voor klanten van Edumind B.V.  

EduMind BV staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het KvK nummer 50761625 

Edumind BV is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (www.crkbo.nl) 

Algemene voorwaarden downloaden?

Artikel 1 Definities
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met EduMind BV gesloten overeenkomsten en opdrachten.  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan EduMind BV opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training, begeleiding of aanverwante werkzaamheden. 

Coachee of deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. 

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, waaronder maar niet beperkt tot seminars, trainingen cursus, workshops, coaching, masterclass of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord. 

Overeenkomst: Elke afspraak tussen EduMind BV en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door EduMind BV ten behoeve van opdrachtgever. 

Geen diagnose: Progressive Mental Alignment (PMA) baseert op de ‘taalregels’ van het onderbewuste brein. Door recente inzichten begrijpen we hoe het onderbewuste zintuiglijke gegevens verwerkt en hoe het onze fysiologie bestuurt. Deze inzichten hebben geleid tot een unieke benadering voor het oplossen van ziekteverschijnselen en gedragsstoornissen. 

PMA is een geavanceerde vragentechniek waarbij uitsluitend wordt gewerkt met de informatie die de cliënt aanreikt zonder daaraan iets toe te voegen. Het PMA proces leidt ertoe dat de cliënt zich bewust wordt van de onderliggende oorzaken van hun ziekteverschijnselen en gedragsstoornissen. 

In het PMA proces: 

o Wordt er geen medische diagnose gesteld
o Wordt en geen fysiek onderzoek gedaan
o Adviseren of verbieden we geen medicijnen
o Worden geen adviezen gegeven
o Wordt de cliënt niet in een bepaalde richting geduwd
o Wordt er niets gesuggereerd of geconcludeerd 

De antwoorden en oplossingen die in het onderbewuste brein liggen opgeslagen en worden in het PMA proces geopenbaard. De cliënt beslist wat hij met deze nieuwe inzichten doet. De cliënt behoud in het hele proces altijd de volledige controle. 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door EduMind BV diensten worden aangeboden of geleverd. 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door EduMind BV derden worden betrokken. 
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en EduMind BV zijn overeengekomen. 
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij EduMind BV deze uitdrukkelijk heeft aanvaard. 
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en EduMind BV treden dan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door EduMind BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. EduMind BV is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan EduMind BV is bevestigd. 
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en EduMind BV hebben ook een overeenkomst gesloten indien EduMind BV een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of als die termijn korter is- voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist. 
 4. De handtekening op het inschrijvingsformulier en/of het indienen van het online inschrijvingsformulier is bindend. De deelnemer heeft echter een bedenktijd van 14 dagen. Deelnemer verplicht zich de dienst af te nemen tegen de leverings- en betalingsvoorwaarden, zoals online ingezien kunnen worden bij de inschrijving. Het deelnamebedrag dient uiterlijk twee weken voorafgaande aan de te leveren dienst te zijn voldaan. Tenzij anderszins tussen partijen overeengekomen, dient het deelnemers bedrag bij vooruitbetaling aan EduMind BV te worden voldaan overeenkomstig de gegevens op de factuur. Deelnemers verkrijgen uitsluitend toegang tot de te leveren dienst: 
  – wanneer hun deelnemers bedrag is voldaan.
   Na schriftelijke en/of online inschrijving ontvangt de deelnemer de bevestiging, uitnodiging en factuur. Betaling van een door EduMind BV verzonden factuur dient plaats te vinden 14-dagen voor aanvang van de te leveren dienst voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen. 
   Indien de opdrachtgever en/of één van de deelnemers namens de opdrachtgever (een gedeelte van) de opdracht wenst te annuleren of in het geheel niet nakomt, blijft de opdrachtgever gehouden aan de betalingsverplichting van 100% over het reeds uitgevoerde gedeelte en over de resterende uitvoering aan één van de onderstaande opties in geval de annulering plaatsvindt.  

Voor het afzeggen of niet nakomen van EduMind BV coaching sessies geldt dat tot 48 uur voor de sessie er geen kosten aan verbonden zijn, daarna wordt het volledige bedrag van een sessie doorberekend. 

Het inschrijvingsbedrag van de opleiding wordt niet gerestitueerd.  

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere overeenkomst leidt voor EduMind BV tot een inspanningsverplichting waarbij EduMind BV gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. 
 2. In alle gevallen waarin EduMind BV dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met opdrachtgever- bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden. 
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EduMind BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan EduMind BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EduMind BV zijn verstrekt, heeft EduMind BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. 
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door EduMind BV een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van EduMind BV op.
  Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen EduMind BV de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst. 
 1. Wanneer EduMind BV de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. EduMind BV aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde. 
 2. Als door overmacht een bijeenkomst niet door kan gaan, zorgt EduMind BV voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaatshet tijdstip en/of trainer van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt EduMind BV ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag. 
  EduMind BV en/of de EduMind BV trainer/coach is niet aansprakelijk voor vertraging of het niet kunnen doorgaan van het seminar als gevolg van overmacht.  
 1. Indien deelnemer zich geheel of gedeeltelijk niet houdt aan de voorwaarden, dan wel anderszins de goede naam en faam van EduMind BV, al dan niet opzettelijk, aantast, zich misdraagt tijdens de uitvoering van de geleverde diensten, één en ander ter beoordeling van EduMind BV en/of de EduMind BV trainer/coach, heeft EduMind BV en/of de EduMind BV trainer/coach het recht deelnemer toegang tot de geleverde diensten te weigeren of weg te sturen. In dat geval is deelnemer verplicht om op eerste verzoek van EduMind BV de EduMind BV studiematerialen en alle door EduMind BV verstrekte gegevens onmiddellijk en zonder dat hem enig beroep op opschorting toekomt aan EduMind BV geheel en volledig terug te geven. Deelnemer moet de hiervoor bedoelde goederen teruggeven op het adres zoals EduMind BV dat zal opgeven. Deelnemer kan in geval van weigering van toegang nimmer enige schadevergoeding vorderen van EduMind BV en/of de EduMind BV trainer/coach, hoegenaamd en uit welken hoofde dan ook. 

Artikel 5 Geheimhouding

 1. EduMind BV is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. EduMind BV draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. 
 2. EduMind BV behoudt zich het recht voor om coaching sessies op te nemen voor uitsluitend interne trainingsdoeleinden 
 3. Gesprekken, sessies en andere contacten in welke vorm dan ook tussen EduMind BV en coachee plaats vinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. EduMind BV zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

Artikel 6 Intellectuele eigendom 

 1. EduMind BV is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar –in het kader van de overeenkomst- aan opdrachtgever en/of coachee verstrekte of gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, literatuur, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s. 
 2. Opdrachtgever en/of coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van EduMind BV geen gebruik maken van deze producten, waarop EduMind BV rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht. 
 3. EduMind BV is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. coachees. 

Artikel 7 Vergoeding en kosten

 1. De vergoeding voor EduMind BV bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door EduMind BV gewerkte tijdseenheid. 
 2. Alle vergoedingen zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) als mede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. EduMind BV kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die EduMind BV verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. EduMind BV heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan EduMind BV heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. 
 4. EduMind BV behoudt zich het recht voor in overleg met opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen vergoedingen aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen. 
 5. EduMind BV brengt reis- en onkosten in rekening tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Reiskosten worden berekend vanaf de vestigingsplaats van de EduMind BV trainer/coach en worden vastgelegd in een onderlinge overeenkomst. Onkosten hebben uitsluitend betrekking op de voor de opdracht uitvoering noodzakelijke en werkelijk gemaakte kosten (materialen, honorarium derden, kopieerkosten, porti, etc.). 

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dienst plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door EduMind BV aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. 
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan EduMind BV over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. 
 3. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens EduMind BV hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht. 
 4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9 Incassokosten

 1. Indien EduMind BV invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kostenverband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op tenminste 15% van de openstaande facturen. 
 2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. EduMind BV heeft een grote emotionele diepgang, er kunnen sterke emotionele reacties omhoogkomen die fysiek worden gevoeld. De deelnemer is hierin persoonlijk verantwoordelijk voor de veranderingen in en/of resultaten van zijn /haar gewijzigde gedrag. EduMind BV en/of EduMind BV trainer/coach zijn nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de fysieke of emotionele veranderingen of symptomen die mogelijkerwijs ontstaan tijdens of na een sessie, seminar en/of geleverde dienst. 
 2. EduMind BV is tegenover opdrachtgever en/of Coachee slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstig toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien EduMind BV niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst. 
 3. Indien EduMind BV aansprakelijk zou zijn voor door opdrachtgever c.q. coachee geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door EduMind BV afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden wordt op verzoek toegezonden. 
 4. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van EduMind BV jegens opdrachtgever en/of coachee beperkt tot het bedrag van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000. 
 5. EduMind BV is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever c.q. coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. 
 6. EduMind BV zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. EduMind BV is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever c.q. coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In een dergelijk geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derde zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derde te verhalen. 
 7. EduMind BV is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever c.q. coachee geleden schade, van welke aard ook, indien EduMind BV bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor EduMind BV duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn. 
 8. EduMind BV ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van door coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien coachee enig letsel zou oplopen, is EduMind BV c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk. 
 9. De opdrachtgever vrijwaart EduMind BV tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en EduMind BV samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van EduMind BV. 
 10. Indien opdrachtgever en/of coachee een eventuele vordering jegens EduMind BV niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen. 

Artikel 11 Annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering door opdrachtgever dienst bij aangetekend schrijven te geschieden.
 2. Bij annulering door opdrachtgever van trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 dagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is opdrachtgever 50% van de kosten van de annuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. 
 3. Bij annulering door opdrachtgever van coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur vooraanvang van de betreffende activiteit is opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering tussen de 48 en 72 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%. Bij annulering bij meer dan 72 uur voor aanvang van deze activiteiten is opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd.
 4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van EduMind BV. 

Artikel 12 Beëindiging van de overeenkomst

 1. EduMind BV is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke maning. 
 2. EduMind BV is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen. 
 3. Zowel opdrachtgever als EduMind BV kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of instaat van faillissement is verklaard. 

Artikel 13 Klachten en Geschillenbeslechting

 1. De opdrachtgever dient klachten over verrichte werkzaamheden binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van deze werkzaamheden schriftelijk te melden aan EduMind BV. Indien een klacht gegrond is verklaard, zal EduMind BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden en dit door deze schriftelijk is bevestigd. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal EduMind BV slechts aansprakelijk gesteld kunnen worden binnen de grenzen van artikel 10. 
 2. Klachten zullen binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling genomen worden en binnen 4 weken afgehandeld.
 3. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en EduMind BV is Nederlands recht van toepassing. 
 4. Indien EduMind BV en opdrachtgever c.q. coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit verschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation. 
 5. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar EduMind BV gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.